Ordlista

3rd Generation Partnership Project

Läs mer

Advanced Encryption Standard

Kryptering i luftrummet.

Protokollet som definierar hur signalerna skall skickas i luftrummet

Tillåter en operatör att slå på och lyssna på en mobilstations mikrofon utan användarens inblandning.

Application Programming Interface - Mjukvarugränssnitt för utveckling av applikationer ovanpå programvaror.

ARTS, eller Auto-Range Transpond System är en funktion där radion meddelar användaren om andra ARTS-enheter inte finns inom räckhåll som då kan flytta sig inom räckvidd igen.

EU-direktiv som syftar till att minimera explosionsrisker på arbetsplatser genom korrekt hantering av explosiva substanser och potentiella antändningskällor. Direktivet har resulterat i klassificeringar av utrustning som styr i vilka typer av miljöer de får användas.

Läs mer

En verifiering mellan mobilstation och infrastruktur för att försäkra bådas behörighet

Automatic Vehicle Location - Funktion eller applikation som visar ett fordons position uttryckt i koordinater eller på en karta.

Internationell standard för trådlös överföring (för korta avstånd). Finns ett antal olika protokoll (röst/data) beroende på ändamål och i ett antal olika generationer.

Passiv (mekanisk) dämpning av vind och andra missljud. Ger även bättre skydd mot smuts.

Aktiv elektronisk dämpning av buller, missljud och yttre brus.

Funktion för utalarmering i TETRA som kan ställas i olika nivåer. Normalt sätter ett call out terminalen i "larmläge" med ljus- och ljud-varningar samt en beskrivning av ärendet i displayen. Användaren måste bekräfta eller neka ärendet för att återgå till normalläge.

Digitalt komradiosystem helt kompatibelt med ETSI DMR Tier III.

Läs mer

Adderar trunking i ett MOTOTRBO™-system.

Läs mer

"Bärare" - Benämning på en fysisk kanal. Kan innehålla en eller flera kommunikationskanaler.

Är en kombination av IP Site Connect och Capacity Plus, d.v.s. ett trunkat system över flera basstationer. Med Connect Plus kan man alltså få ett system med både mycket hög kapacitet och stort täckningsområde.

En metod för att med hjälp av lågfrekventa undertoner dedicera en kanal till en grupp användare och på så vis stänga ute "obehöriga". CTCSS är också känt som Tone Squelch, Private Line™ (Motorola) eller Channel Guard (GE).

Digital Coded Squelch innebär att man kontinuerligt överlagrar en digital kod med sändningen, vilket på motsvarande sätt som CTCSS dedicerar en kanal till en grupp användare och på så vis stänger ute "obehöriga". Metoden är också känd som Digital Private Line, DPL av Motorola och Digital Channel Guard, DCG av GE.

Dynamic Group Number Assignment - Hantering av dynamiska talgrupper.

Dynamic Mixed Mode - Funktion i en repeater som automatiskt känner av om inkommande signal är analog eller digital och återsänder denna. Låter analog och digital trafik pågå samtidigt i samma system.

Direct Mode Operation - Samtal direkt mellan två radio utan inblandning av infrastruktur.

"Nedlänk" - Sändning från basstation till mobilstation

Dual-tone multi-frequency - En signaleringsmetod inom telekommunikation som används mellan en telefon, annan kommunikationsutrustning och nätets switch.

Dual Watch innebär att radion endast lyssnar av två olika kanaler samtidigt. Det aktuellt valda kanalen samt den som är satt som Prioriterad.

"Tvåvägskommunikation" - Kommunikation likt ett telefonsamtal. M.a.o. tillåter användarna att tala i mun på varandra.

Dispatcher Work Station - Operatörens arbetsstation.

End-to-end encryption - Kryptering genom hela sändningsförfarandet, från punkt till punkt. Utan inblandning av "mellanhand", d.v.s. systemet.

Utrustning med Ex-klassificering. (ATEX).

Process där nätet kan avaktivera en terminal och göra den obrukbar, antingen tillfälligt eller permanent

"Väska" med snabbfäste. Fodral kan enkelt kopplas från sin position, för mer dynamisk användning.

Follow-me låter användaren att dynamiskt designera en kanal för scanning. Detta innebär att fortsättningsvis scannas av trots att den inte ingår i ordinarie scan-lista.

Utrustning/funktion som skapar en brygga mellan olika system eller enheter. T.ex. mellan en radio utanför täckningsområdet och infrastrukturen.

Global Positioning System - Satellitbaserat positioneringssystem som utvecklats av Amerikanska försvaret.

Ett samtal inom en given talgrupp innehållande två eller flera personer.

"Väska" med fixerat fäste. För kontinuerligt bärande runt exempelvis midja.

Interference Mitigation Oscillation Prevention

Läs mer

Motorolas serie smarta som kommunicerar med radio och/eller laddare för att ge optimal prestanda varje gång.

Läs mer

Motorolas nya förbättrade bullerdämpningsteknik utnyttjar två mikrofoner för att ännu effektivare "filtrera" ut användarens röst. Se videon för demonstration.

Läs mer

En typ av samtalskodning som motverkar avlyssning av samtal. Inte att förväxla med kryptering.

Funktion som automatiskt anpassar ljudnivån beroende på omgiviningen, för att minimera risken att missa samtal i högljudda miljöer och att störa andra i tysta situationer.

Funktion som tillåter att flera MOTOTRBO-basstationer att kopplas samman via IP för att skapa antingen ett större täckningsområde lokalt eller flera täckningsområden på olika geografiska platser.

Ingress Protection - Tvåsiffrig "Kod" som påvisar hur tätad en elektronisk enhet är. Första siffran rör partiklar och andra vätska (högre = tätare)

Läs mer

En funktion som tvingar användaren att aktivt bekräfta att han/hon är OK. Om inte bekräftelse ges inom given tidsram triggas larm automatiskt.

MagOne är den enda serie av lågpris-ljudtillbehör som är testad och certifierad av Motorola.

Läs mer

Inbyggd sensor som triggar larm om radion förblir orörlig under en fastställd period eller vinklas förbi en förutbestämd gräns. Att jämföra med t.ex. Lone Worker, som istället uppmanar användaren att kontinuerligt bekräfta att denne mår bra med hjälp av en timer.

Läs mer

Mission-Critical Push-to-talk

Läs mer

Miltitary Standard - Amerikanska Försvarets test- och kvalitetsstandard.

Accelerated Life Test - Motorolas kvalitetssäkringsprogram som simulerar 5 års hårt användande. Testar temperaturkänslighet, tätning, slagtålighet, etc.

Läs mer

Multi-Slot Packet Data - Funktion som ökar överföringshastigheten genom att använda flera tidsluckor samtidigt.

En funktion hos monofoner (främst) som eliminerar omgivningsljud och oljud genom att "filtrera" inkommande ljud.

Läs mer

En fysisk "optionskrets" som ger radion extra funktioner som kryptering, särskilda signaleringsegenskaper, etc. Finns både som original och tredjeparts.

Over The Air Programming - Trådlös programmering ger mer dynamisk programmering av fastmonterade enheter.

Skala som anger upplevd ljudstyrka.

Läs mer

PTT over Cellular eller Push-to-talk over Cellular.

Läs mer

Priority scan means that the radio regularly monitors one or several channels for ongoing traffic even if a call is being made on the radio.

Repeater Diagnostics and Control.

Läs mer

Funktion/utrustning som återupprepar inkommande signaler för att öka täckningsområdet.

Radio User Assignment/Identity - Taktiska Nummer. Funktion som styr radions funktioner/identitet beroende på användarens inloggning.

Scan eller scanning är en funktion som innebär att radion lyssnar av en lista av kanaler efter trafik. När pågående samtal upptäcks på en kanal "stannar" radion på denna.

Software Defined Radio

Läs mer

Funktion för att adressera ett urval av alla komradio på samma fysiska kanal. Kan ske till både individ och grupp.

Läs mer

Talk-around scan means that the radio listens to both uplink and downlink frequencies on a repeater/base station, to check if the direct mode is reliable. If direct mode is prefered the radio will automatically transmit in direct mode to save unnecessary traffic through the network.

Funktion som tillåter radion att fortsätta kommunicera direkt mot andra radio om basstationen inte fungerar eller är utom räckhåll.

Time Division Multiple Access > Metod för att dela in fysisk radiokanal i tiden för att frigöra fler "kommunikationsvägar" på samma kanal.

Läs mer

TETRA Encryption Algorithm - Kryptering i tre olika varianter. Nivå 2 (TEA2) är den som används i RAKEL.

TETRA Enhanced Data Service - Funktion som ger kraftigt ökad dataöverföringshastighet i TETRA-nät.

Kommunikationskanal som skapas genom att dela upp en fysisk radiokanal i tiden.

Läs mer

Trunked Mode Operation - Kommunikation via infrastruktur (nätet).

Enklare funktion för prioritering i Mototrbo. Låter vissa sändande parter avbryta pågående samtal för att nå fram med viktiga budskap.

Teknik som tillåter flera individer att på ett effektivt sätt dela på en resurs.

Läs mer

IP-klassning högre än IPx7.

En typ av audiella bekräftelser. D.v.s. ljudsignaler som bekräftar exempelvis kanalval.

Voice Operated Transmit - Funktion som öppnar kommunikationsvägen med rösten (utan att trycka på PTT-knappen). Användaren har på så vis båda händer fria.

Läs mer

Wireless Application Protocol - Protokoll för överföring av internetinnehåll via radio.

Namnet på Motorolas PTT-över-Bredband / PTT-over-cellular (PoC) lösning.

Läs mer

Ökar mikrofonens känslighet vilket medger att användaren kan viska men fortfarande bli hörd. Kan vara användbart i vissa hotfulla situationer.

Motorola-teknologi som effektivt minskar effekten av vind och andra yttre faktorer som påverkar mikrofonens prestanda. Kolla på videon för demonstration.

Läs mer

Unik Motorola-funktion som komprimerar röster. Tack vare komprimeringen kan samma ljudkvalitet uppnås på en 12,5 kHz kanal som på en (okomprimerad) 25 kHz-kanal.