Celab Communications AB

VI UNDERLÄTTAR MÄNNISKORS ARBETE I SÅVÄL VARDAG SOM KRIS

Verksamhetskritisk kommunikation.

Vi tillhandahåller skräddarsydda kommunikationslösningar för organisationer där sambandet är avgörande, för verksamhetens framgång eller medarbetarnas säkerhet.

Vid sådan ”verksamhetskritisk” kommunikation så rör det sig nästan uteslutande om lösningar baserade på kommunikationsradio, något som också varit vårt huvudsakliga fokus i snart fyrtio år.

Under åren har vi också utökat med kompetenser inom fler områden för att kunna leverera bättre helhetslösningar. Exempelvis utvecklar vi idag egna applikationer för att våra system skall ge användarna ytterligare möjligheter och stöd i sitt arbete.

Behovsanpassade lösningar.

Våra kommunikationslösningar utformas alltid efter er verksamhet och inget annat. Vi levererar lika gärna enstaka komradio som omfattande system, det beror helt på era unika behov, önskemål och målsättningar.

Professionella kunder.

Våra kommunikationslösningar hanterar idag kommunikationen hos mängder av organisationer inom olika branscher. Alla har de dock en gemensam nämnare, de ställer höga krav på sin kommunikation.

Blåljus
Kollektivtrafik
Energi
Transport och logistik
Shipping och offshore

Försvar
Hamnar
Flygplatser
Industri
Kärnkraft

Ladda hem

Världsledande samarbetspartners

Vi utvecklar alltid våra lösningar på den mest lämpliga utrustningen från världsledande tillverkare. Vi har nära samarbeten med flera av de mest kända tillverkarna inom radiokommunikation. Bland annat företräder vi Motorola Solutions i Sverige och Danmark samt Grönland och Färöarna.

 

40 år av verksamhetskritisk kommunikation

Celab 35 år av kommunikation

 

1978

Celab Communications AB grundas i Kungälv av Bo och Lisbeth Sernvik.

1981

ComRadioService i Uddevalla förvärvas.

1983

Flytt till nya lokaler för att rymma den växande verksamheten.

1987

Svenska Stornos Göteborgsfilial övertas efter konkursen.

1991

Det nybyggda huvudkontoret invigs i Kungälv.

1995

Den första egna produkten lanseras under varumärket Celia.

1997

Systemförsäljningsavdelningen på Motorola övertas.

2000

Dotterbolaget Celab Data bildas.

2003

Leverans av det allra första kompletta TETRA-systemet.

2005

Det första Ramavtalet för leveranser till RAKEL undertecknas.

2007

Omsättningen passerar 100MKR för första gången.

2011

BSAB i Stockholm förvärvas. Antalet anställda passerar 50.

2012

Överlägset största kontraktet någonsin tecknas med FMV.

2014

Celab nomineras till DI Gasell, som ett av Sveriges snabbast växande företag.

2015

Celab expanderar till Danmark, inklusive Grönland och Färöarna.

2018

Företaget fyller fyrtio år i september.

Verksamhetsstyrning

Kvalitet

Vårt anseende är centralt för vår framgång och kundernas upplevda kvalitet utgör bedömningen av vår prestation. Förmågan att uppfylla deras förväntningar är alltså avgörande för vår framtid och vi måste därför ständigt utveckla värdet åt våra kunder.

Det gör vi genom att;

 • Förutse och förbereda för morgondagens förväntningar genom att följa och bedöma utvecklingen på marknaden.
 • Förstå och hantera dagens förväntningar genom att lyssna och lära av våra kunder.
 • Upptäcka och undvika gårdagens misstag genom att övervaka och utvärdera vårt arbete.
 • För att lyckas skall alla medarbetare inneha den medvetenhet, kunskap och motivation som krävs för att ta ansvar för sin egen insats och för att hjälpa varandra att lyckas.

Miljö

Vår direkta miljöpåverkan är relativt liten och vårt inflytande på vår indirekta miljöpåverkan begränsad. Vi skall därför ta extra ansvar för det vi har kontroll över och arbeta successivt mot att minimera vårt avtryck.

Det gör vi genom att;

 • Förbereda för morgondagens praxis genom att följa utvecklingen i samhället.
 • Efterleva dagens krav genom att granska lagstiftning, riktlinjer och avtal.
 • Arbeta nyttobetonat och kunskapsbaserat ur ett livscykelperspektiv för att inte stimulera obevisade miljötrender och storslagna symbolinitiativ.
 • För att lyckas krävs att alla medarbetare innehar den förståelse, kunskap och hängivelse som krävs för att ta ansvar för organisationens och individens påverkan både på och utanför jobbet.

Värdegrund och uppförandekod

Vårt sociala ansvar styrs i vår ”Code of conduct” som är baserad på våra grundvärderingar och styr oss i vårt arbete och i våra kontakter med omvärlden. Vi skall vara en föregångare och en förespråkare av socialt ansvarstagande, för att bidra till en trevligare arbetsplats, schysstare marknad, rättvisare samhälle och bättre värld. Det skall vi göra genom att leva enligt våra värderingar, agera enligt vår kod och verka för att våra affärspartners följer motsvarande policys, lagar, konventioner och etiska riktlinjer.

Informationssäkerhet

Vårt informationssäkerhetsarbete kretsar kring fyra huvudområden (ledord), Tillgänglighet, Tillförlitlighet, Skydd och Spårbarhet. För samtliga områden gäller att kontinuerligt utvärdera och utveckla arbete, rutiner och målsättningar för att garantera efterlevnad av gällande lagar, direktiv, standarder och best-practices avseende både metodik och teknik. Det innefattar också att tillse att berörda medarbetare alltid besitter den kunskapsnivå som krävs för att efterleva våra målsättningar.

Arbetsmiljö

Vårt arbetsmiljöarbete regleras i vår arbetsmiljöhandbok, som är framtagen av skyddsombud i samråd med företagsledning med grund i gällande lagstiftning på den plats arbetet utförs. Den består av policys, målsättningar, riskanalyser och handlingsplaner med syftet att tillse att våra medarbetare inte drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa eller skada på grund av arbetet. Arbetet skall även bidra till att medarbetarna trivs och utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

På vår arbetsplats innebär det bland annat att;

 • Chefer och arbetsledare har rätt kunskap, kompetens, resurser och befogenhet att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Att medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet (årligen) och vid förändringar, undersöker och bedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att vidta åtgärder som behövs för att skapa en säker, trygg och trivsam arbetsplats.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

Allmänna Villkor

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller om inte annat skriftligen avtalats eller framgår av offert/ordererkännande.

Offert och order

Pris

Angivna priser är giltiga i 30 dagar.

Priser anges exklusive moms, kemikalieskatt och liknande externa avgifter och fraktkostnader.

Godkännande

Eventuella felaktigheter i orderbekräftelse skall uppmärksammas omgående efter mottagandet. I annat fall anses ordern godkänd.

Annullering

Annullering kräver skriftlig överenskommelse. Om expediering av order påbörjats äger Celab Communications rätt att debitera beställaren för relaterade kostnader.

Leverans

Leveranstid

Angivna leveranstider är ungefärliga. Celab Communications godkänner inga leveransböter, viten eller skadeanspråk.

Leveransvillkor

Enligt EXW (INCOTERMS).

Om planerad leverans ej kunnat genomföras äger Celab Communications rätt att debitera beställaren för ökade frakt- och lagerhållningskostnader.

Om leverans sker senare än tre (3) månader efter gemensamt accepterat leveransdatum äger Celab Communications rätt till valutajusteringar förutsatt att förseningen inte orsakats av Celab Communications eller enheter inom koncernen.

Retur

Retur kräver skriftlig överenskommelse och kan erbjudas inom 3 månader från leverans.

Vid kredit av godkänd retur äger Celab Communications rätt att ta ut returavgift om 20% av ordervärdet. För specialbyggda och/eller specialbeställda produkter erbjuds normalt inte retur.

Betalning

Betalningsvillkor

30 dagar netto.

Om kreditprövning påvisar förhöjd risk kan Celab Communications kräva förskottsbetalning innan leverans.

Dröjsmål

Vid dröjsmål äger Celab Communications AB rätt att ta ut förseningsavgift och marknadsmässig dröjsmålsränta.

Äganderätt

Äganderätten överförs till beställaren först när Celab Communications erhållit full betalning för levererat gods. Full betalning omfattar även förseningsavgifter och dröjsmålsränta.

Garanti

Garantivillkor

12 månader fritt vår verkstad. Gäller ej batterier.

Reparationer utförs på av Celab anvisad serviceverkstad. Alla kostnader relaterade till leverans och returnering av defekta, reparerade eller utbytta delar ålägges beställaren.

Reparerade eller utbytta varor garanteras inom den ursprungliga garantiperioden.

Reklamation

Beställaren skall utan dröjsmål genomföra leverans- och funktionskontroll av mottagna varor. Om brister identifieras skall detta aviseras till Celab Communications omgående.

Ansvarsbegränsningar

Begränsningar

Celab Communications kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador som intäktsbortfall, stillestånd och utebliven vinst.

Force Majeure

Celab Communications ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av situationer som ligger utanför deras kontroll. Sådana situationer kan omfattar men är inte begränsade till lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet.

Dokumentation

Information i marknadsmaterial som specifikationer, broschyrer och kataloger är inte avtalsmässigt bindande om de inte tydligt refererats till i offert, order eller avtal.